top of page
Търсене

Създаване на достъпна среда в училище за деца с увреждания.



Хора с двигателни увреждания са всички онези, които изпитват малки или по-големи затруднения да движат една или повече части на тялото си. В цял свят хората с увреждания се сблъскват с неадекватни условия във всички области на ежедневието. Образованието не прави изключение. Според изследвания, хората с увреждания имат по-ниски академични постижения в образованието, отколкото хората без увреждания. Това отчасти се дължи на факта, че хората с увреждания се сблъскват с пречки при достъпа до услуги, които много от нас приемат за даденост, включително образованието.


Въпреки законодателните разпоредби, образователната инфраструктура все още има значителни недостатъци. По-голямата част от училищата имат механизъм за достъп на лица с увреждания на входа (обикновено рампа), но много често възможността за достъп се изчерпва с това. След като ученикът влезе в училището, в много случаи се сблъсква с излезли от употреба асансьори, тесни коридори и неподходящи класни стаи, които съставляват училищната среда.


Дори в случаите на училища, които са успели да осигурят основно ниво на достъпност за своите ученици, децата с увреждания отново се сблъскват с пречки по време на образователния процес. Ограниченията за участие в спортни дейности и образователни екскурзии оказват отрицателно въздействие върху качеството на тяхното образование.


В допълнение към образователните аспекти, учениците с увреждания са изправени и пред социално-психологическо изключване. Липсата на достъп до местата, където се събират другите ученици, често ги лишава от възможността да общуват с връстниците си. Липсата на самостоятелност може да се отрази на самочувствието им и на способността им да създават приятелства.


Необходимостта от създаване на безопасна, приобщаваща и достъпна среда за учениците следва да бъде основен приоритет за образователната система. Достъпността на училищата за деца с увреждания е основно право и предпоставка за справедливо и равноправно образование. Насърчавайки пълната достъпност, ние създаваме среда, в която всяко дете, независимо от физическите предизвикателства, с които се сблъсква, може да участва активно в образователния процес. Достъпността е не само показател за равенство, но и предпоставка за взаимно разбирателство. Премахвайки бариерите, ние предлагаме на децата с увреждания възможност да развият пълния си потенциал, като същевременно насърчаваме духа на общност и солидарност в образователната среда.


В заключение, насърчаването на достъпността в училищата е основен аспект от създаването на образование, което отразява многообразието и насърчава уважението. Създаването на среда, която е достъпна за всички деца, независимо от техните различия, е инвестиция в образованието и бъдещето на всяка общност. Създавайки образователна среда, която насърчава взаимното сътрудничество и разбиране, и осигурява подходящата и необходима инфраструктура, ние полагаме основите на общество, което признава и приема многообразието. По този начин насърчаваме не само образованието, но и солидарността и уважението, така че всички деца да се радват на равни възможности и на отношението, което наистина заслужават.

1 преглеждане0 коментара

Comments


bottom of page